Regulamin

obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w wersji elektronicznej pod adresem internetowym sklep.duluxpolska.pl/regulamin,
 • w wersji pisemnej u Sprzedawcy BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa adres: ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1. adresu poczty elektronicznej: testery@bismedia.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 789 020 233 w godzinach: poniedziałek–piątek 8:00–16:00, sobota 10:00–14:00,
 3. pod adresem pocztowym: BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 2. SPRZEDAWCA – BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007784, NIP 888-23-83-360, REGON 910860451.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. KONSUMENT – w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. PRODUKTY – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 7. SKLEP – serwis internetowy, działający pod adresem sklep.duluxpolska.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość, za którego bieżącą obsługę odpowiedzialny jest Sprzedawca; Sklep działa wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, że wysyłanie Produktów ograniczone jest do obszaru Polski.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy, złożone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza internetowego na stronie internetowej Sklepu (sklep.duluxpolska.pl), tj. podanie wymaganych danych oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookie.
 9. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania i wykonywania Umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano poprawnie skonfigurowaną, aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepieniezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania mogące wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Ceny wszystkich Produktów podane są w złotych polskich. Produkty są dostępne w sprzedaży do wyczerpania ich zapasu. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepuoraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją lub wyprzedażą, albo do upływu okresu promocji lub wyprzedaży, odpowiednio do odrębnych postanowień zawartych w regulaminie promocji lub ogłoszeniach o wyprzedaży.

§ 3

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki prywatności i cookie;
  2. wyboru zamawianych Produktów;
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych dla danego Zamówienia;
  4. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych dla danego Zamówienia;
  5. zaakceptowania warunków zamówienia klikając „Kupuję i płacę”
 3. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Produktów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Produktu, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt. W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość do 0 lub klikając „X” w podsumowaniu koszyka.
 5. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz formę potwierdzenia transakcji (rachunek lub faktura), a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 7. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, kiedy Sprzedawca otrzyma informację o złożeniu Zamówienia przez Klienta. Klient niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności wraz z załącznikiem, który stanowi niniejszy Regulamin z załączonym do niego formularzem o odstąpieniu od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może ją cofnąć.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, z wyjątkiem płatności przy odbiorze Produktu. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Produktów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej oraz terminów realizacji Zamówienia, o których mowa w § 5 Regulaminu, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Produkt Klientowi, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 4

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Produktów są cenami, ale nie zawierają kosztów dostawy Produktów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie, przy czym kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.
 3. W Sklepie można dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przelewy24: blik, szybki przelew on-line (mBank, PKO BP, Santander, ING, Pekao, Alior Bank, Inteligo, Credit Agricole, City Handlowy, Get In Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, Pocztowy 24, Volkswagen Bank, Noble Bank, Nest! Bank, Plus Bank, Bank Nowy, Toyota Bank, Millenium Bank, Banki Spółdzielcze, SkyCash); – wszystkie przesyłki oprócz "DPD – Przesyłka Kurierska – Pobranie"
  2. Pobranie (płatność gotówką lub kartą u kuriera) – tylko "DPD – Przesyłka Kurierska – Pobranie" z zastrzeżeniem, że wartość Zamówienia nie przekracza 1.000,00 zł,
 4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Produktu oraz koszty opłaty manipulacyjnej w przypadku płatności przy odbiorze Produktu (ust. 3 pkt a. powyżej).
 5. Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od wyboru dostępnego sposobu dostawy (zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej) i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 6. Dostępny sposób dostawy Produktów jest uzależniony od wartości i rozmiaru Zamówienia i sposobu płatności według zasad przedstawiony poniżej. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród opcji wyświetlanych w trakcie składania Zamówienia i zawierających koszt danego sposobu dostawy:
  1. Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona, przy zamówieniach obejmujących: tylko testery, 3 opcje cen przesyłki (1–3 szt. / 4–5 szt. / 6–10 szt.);
  2. DPD – Przesyłka Kurierska – Pobranie przy zamówieniach obejmujących: maksymalnie 25 sztuk testerów, farbę z mieszalnika w opakowaniu 9 litrów, farby z mieszalnika w opakowaniach 2,5 L nie więcej niż 2 sztuki lub farby z mieszalnika w opakowaniach 1,0 L nie więcej niż 6 sztuk (jeśli zamówienie obejmuje ilość Produktów nie mieszczącą się w jednej przesyłce, koszt dostawy zostanie obliczony wielokrotnie w zależności od liczby przesyłek koniecznych do wykonania dostawy, DPD – Przesyłka Kurierska – Pobranie nie jest dostępna dla Zamówień o wartości przekraczającej 1.000,00 zł),
  3. DPD – Przesyłka Kurierska przy zamówieniach obejmujących: maksymalnie 25 sztuk testerów, farbę z mieszalnika w opakowaniu 9 litrów, farby z mieszalnika w opakowaniach 2,5 L nie więcej niż 2 sztuki lub farby z mieszalnika w opakowaniach 1,0 L nie więcej niż 6 sztuk (jeśli zamówienie obejmuje ilość Produktów nie mieszczącą się w jednej przesyłce, koszt dostawy zostanie obliczony wielokrotnie w zależności od liczby przesyłek koniecznych do wykonania dostawy);
  4. InPost – Paczkomaty przy zamówieniach obejmujących od 1 do 8 sztuk testerów (InPost Paczkomaty gabaryt A), od 9 do 16 sztuk testerów (InPost Paczkomaty gabaryt B) oraz od 17 do 40 sztuk testerów lub jedno opakowanie 2,5 L farby z mieszalnika lub maksymalnie dwa opakowania 1 L farby z mieszalnika (InPost Paczkomaty gabaryt C); jeśli zamówienie obejmuje ilość Produktów nie mieszczącą się w jednej przesyłce, koszt dostawy zostanie obliczony wielokrotnie w zależności od liczby przesyłek koniecznych do wykonania dostawy
 7. W przypadku płatności za Produkt przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Produktu przez kuriera.
 8. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku płatności Przelewy24 – wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. W przypadku płatności kurierowi przy odbiorze – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki Produktu,
 9. Do wysyłki Produktu Sprzedawca dołączy paragon lub fakturę VAT w zależności od tego, jaki dowód sprzedaży wybierze Klient.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zwrot wartości Zamówienia, w tym ceny zamówionych Produktów, kosztów dostawy, o których mowa w § 4 ust. 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 lit. a) nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 Regulaminu.

§ 5

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia złożone w Sklepierealizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin doręczenia Produktów jest zależny od wybranej formy doręczenia Produktu i będzie realizowany w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona – do 7 dni roboczych od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  2. DPD – Przesyłka Kurierska – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  3. DPD – Przesyłka Kurierska za pobraniem – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  4. InPost Paczkomaty – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
 2. Odbiór paczki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki Produktu. Można również odebrać paczkę osobiście z oddziału firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia przesyłki Produktu. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Produkt do Sprzedawcy. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są awizowane podwójnie, tzn. pierwsza awizacja trwa 7 dni, druga awizacja trwa następne 7 dni, co oznacza, że po upływie łącznego okresu 14 dni awizacji przesyłka jest zawracana do nadawcy.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, jednakże w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Produktu spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.
 6. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje".

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem sklep.duluxpolska.pl (Załącznik nr 1 do Regulaminu), przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w § 3 ust. 7 albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, Rysia 6, 87-800 Włocławek lub drogą mailową na adres: testery@bismedia.pl.
 4. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt, kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 6. Klient określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:
  1. przekraczających sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  2. bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.
 7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 8. Klient określony w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 9. Klient, który wybrał formę płatności określona w § 4 ust. 3 lit. a) Regulaminu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, może podać numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Niewskazanie rachunku bankowego, nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu następuje w takiej samej formie, jaka została przyjęta przez Klienta dla zapłaty za realizację Zamówienia.
 10. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu.
 12. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
 13. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.
 14. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: Dział Reklamacji BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek. W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności, gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uregulowane w rozdziale 4 tej ustawy, i o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktu będącego farbą z mieszalnika, ponieważ jest to produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta polegającej na wyborze koloru farby, którego zastosowanie w Produkcie wymaga indywidualnego wymieszania składników.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Jeżeli Produkt sprzedany jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może skorzystać z uprawnień (rękojmia) wynikających i uregulowanych w ustawie o prawach konsumenta (rozdział 5a), obejmujących w szczególności żądanie naprawy lub wymiary Produktu, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów z Konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 2. Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest między innymi uprawniony do:
  1. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  3. skorzystania z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem niniejszej strony, umieszczonej pod adresem internetowym:
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 3. W celu wszczęcia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, tel. 52 323-16-10; fax 52 322-58-13, adres strony internetowej: wiih.com.pl;
  e-mail: bydgoszcz@wiih.com.pl, jako podmiotu właściwego do rozstrzygania sporów konsumenckich z udziałem Sprzedawcy.
 4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Adres poczty elektronicznej, pod którym Klient może się z kontaktować ze Sprzedawcą to testery@bismedia.pl.

§ 10

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, w związku ze składaniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca świadczy usługi informacyjne polegające na prezentowaniu treści w Sklepie umożliwiającym Klientowi poznanie Sprzedawcy, Produktów, szczegółów dostawy i sposobów płatności.
 2. Umowa o świadczenie usług informacyjnych zawierana jest w chwili, kiedy Klient rozpocznie korzystanie z tych usług, a ulega rozwiązaniu w chwili, kiedy Klient opuści Sklep lub zakończy korzystanie z danej usługi informacyjnej.
 3. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: +48 789 020 233, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: testery@bismedia.pl lub wysyłając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Sklepu: sklep.duluxpolska.pl na adres: BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 4. Reklamacja powinna określać usługę, której dotyczy, przyczynę reklamacji, adres e-mail lub adres do doręczeń osoby składającej reklamację. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do osoby składającej reklamację, o jej uzupełnienie.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca wyśle odpowiedź na reklamację na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatności i cookie na stronie internetowej Sklepu (sklep.duluxpolska.pl).
 2. Administratorami danych osobowych Klientów są Sprzedawca oraz Akzo Nobel Decorative Paints s p. z o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty i nazwy prezentowane na stronie Sklepumogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2019 r.
 4. Regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.