Regulamin promocji

Regulamin promocji „3 testery po 1 zł

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „3 testery po 1 zł” (dalej: Promocja) jest Sprzedawca – BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947037, NIP 8882383360, REGON 910860451.
 2. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), dostępny także u Sprzedawcy pod adresem BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
  a)    poczta elektroniczna: testery@bismedia.pl;
  b)    pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek–piątek 8.00–16.00, sobota 10.00–14.00).
 4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym pod adresem sklep.duluxpolska.pl (dalej: Sklep).
 6. Promocją w zakresie rabatu obejmuje  wyłącznie testery farb dostępne w Sklepie, tj. testery farb EasyCare+, EasyCare Plamoodporna, EasyCare Kuchnia i Łazienka oraz Kolory Świata (dalej: Testery). Organizator Promocji zastrzega, że w czasie trwania Promocji może zmienić się dostępność poszczególnych Testerów ponieważ ich zapas może ulegać sukcesywnemu wyczerpaniu.
 7. Czas trwania Promocji: od 13. maja 2024 r. godzina 12:00 (w południe) do 02. czerwca 2024 r. lub do wyczerpania zapasów

 

§2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.

 

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja – rabat. Przy spełnieniu warunków określonych w ust. 2 poniżej,  Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi przy łącznym zakupie 3 Testerów, rabatu o łącznej wartości 11,97 zł, czyli sprzedaży każdego z trzech Testerów w obniżonej cenie 1 zł zamiast 4,99 zł. 
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji w zakresie rabatu (ust. 1 powyżej), jest:
  1. złożenie w Sklepie łącznego jednorazowego Zamówienia na co najmniej 3 Testery.
  2. przy składaniu Zamówienia wpisanie w polu o nazwie KOD RABATOWY hasła: 3po1.
 3. Przy łącznym jednorazowym Zamówieniu na więcej niż 3 Testery, rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielony tylko na 3 Testery, a Organizator samodzielnie podejmuje decyzję, które z Testerów będą objęte rabatem.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz, co oznacza, że może tylko raz skorzystać z Promocji. W przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwość, że dany Uczestnik wziął udział w Promocji więcej niż raz, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym poprosić Uczestnika o wyjaśnienia. O naruszeniu zakazu wielokrotnego udziału w Promocji świadczy jednoznacznie wielokrotne posługiwanie się w zamówieniach takimi samymi: imieniem i nazwiskiem lub numerem telefonu lub adresem e-mail lub numerem rachunku bankowego. W przypadku ustalenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że dany Uczestnik naruszył zakaz wielokrotnego udziału w Promocji, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i nie wykonać drugiego ani kolejnych zamówień Uczestnika złożonych w ramach Promocji.

 

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy określone w § 6 Regulaminu Sklepu oraz prawo do reklamacji określone w § 7 Regulaminu Sklepu.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§5 DANE OSOBOWE

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatności cookie na stronie internetowej Sklepu (sklep.duluxpolska.pl).
 2. Administratorami danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji są Sprzedawca oraz Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników ani nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.