Regulamin promocji

Regulamin promocji „DULUX3PO1

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „DULUX3PO1” (dalej: Promocja) jest Sprzedawca – BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947037, NIP 8882383360, REGON 910860451.
 2. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), dostępny także u Sprzedawcy pod adresem BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
  a) poczta elektroniczna: testery@bismedia.pl;
  b) pod numerem telefonu +48 789 020 233
  (poniedziałek – piątek 8:00–16:00, sobota 10:00–14:00).
 4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.duluxpolska.pl (dalej: Sklep).
 6. Promocją w zakresie rabatu obejmuje wyłącznie testery farb dostępne w Sklepie, tj. testery farb EasyCare+, EasyCare Plamoodporna, EasyCare Kuchnia i Łazienka, Ambiance Ceramic oraz Kolory Świata (dalej: Testery). Organizator Promocji zastrzega, że w czasie trwania Promocji może zmienić się dostępność poszczególnych Testerów ponieważ ich zapas może ulegać sukcesywnemu wyczerpaniu.
 7. Czas trwania Promocji: od 29.08. 2023 r. godzina 12:00 (w południe) do 05.09. 2023 r., z zastrzeżeniem, że Promocja może skończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania ogólnej liczby zamówień złożonych z wykorzystaniem hasła (§ 3 ust. 1 b) Regulaminu), która wynosi 2000 (dwa tysiące) lub wyczerpania się zapasów produktów. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji funkcjonalność wpisania hasła w polu KOD RABATOWY podczas składania Zamówienia zostanie wyłączona.

 

§2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.

 

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja – rabat. Przy spełnieniu warunków określonych w ust. 2 poniżej, Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi przy łącznym zakupie 3 Testerów, rabatu o łącznej wartości 11,97 zł, czyli sprzedaży każdego z trzech Testerów w obniżonej cenie 1 zł zamiast 4,99 zł.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji w zakresie rabatu (ust. 1 powyżej), jest:
  a) złożenie w Sklepie łącznego jednorazowego Zamówienia na co najmniej 3 Testery
  b) przy składaniu Zamówienia wpisanie w polu o nazwie KOD RABATOWY hasła: DULUX3PO1
 3. Przy łącznym jednorazowym Zamówieniu na więcej niż 3 Testery, rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielony tylko na 3 Testery, a Organizator samodzielnie podejmuje decyzję, które z Testerów będą objęte rabatem.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz, co oznacza, że może tylko raz skorzystać z Promocji. W przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwość, że dany Uczestnik wziął udział w Promocji więcej niż raz, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym poprosić Uczestnika o wyjaśnienia. O naruszeniu zakazu wielokrotnego udziału w Promocji świadczy jednoznacznie wielokrotne posługiwanie się w zamówieniach takimi samymi: imieniem i nazwiskiem lub numerem telefonu lub adresem e-mail lub numerem rachunku bankowego. W przypadku ustalenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że dany Uczestnik naruszył zakaz wielokrotnego udziału w Promocji, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i nie wykonać drugiego ani kolejnych zamówień Uczestnika złożonych w ramach Promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji stanowią inaczej.

 

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy określone w § 6 Regulaminu Sklepu oraz prawo do reklamacji określone w § 7 Regulaminu Sklepu.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§5 DANE OSOBOWE

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatności cookie na stronie internetowej Sklepu (sklep.duluxpolska.pl).
 2. Administratorami danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji są Sprzedawca oraz Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników ani nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.