Regulamin promocji

Regulamin promocji

TESTER KOLOR ROKU 2022 „INSPIRUJĄCY BŁĘKIT” – za 1 gr

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „TESTER KOLOR ROKU 2022 „INSPIRUJĄCY BŁĘKIT” – za 1 gr” (dalej: Promocja) jest Sprzedawca – BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947037, NIP 8882383360, REGON 910860451.
 2. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), dostępny także u Sprzedawcy pod adresem BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
  1. poczta elektroniczna: testery@bismedia.pl;
  2. pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek – piątek 8:00–16:00).
 4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym pod adresem sklep.duluxpolska.pl (dalej: Sklep).
 6. Produktem promocyjnym jest tester Koloru Roku 2022 „Inspirujący Błękit” (dalej: produkt promocyjny).
 7. Czas trwania Promocji: od 21.11.2022 do 01.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasu produktu promocyjnego.

 

§2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.

 

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. W ramach Promocji Organizator oferuje produkt promocyjny w cenie 1 gr (słownie: jeden grosz) przy spełnieniu warunku, że produkt promocyjny zostanie zamówiony łącznie (w ramach jednego zamówienia) z jakimkolwiek innym produktem znajdującym się w aktualnej ofercie Sklepu. Jednoczesne zamówienie w ramach promocji produktu promocyjnego i innego produktu z aktualnej oferty Sklepu może obejmować tylko jedną sztukę produktu promocyjnego. Informacja o możliwości zakupu produktu promocyjnego za 1 gr zostanie wyświetlona na podstronie „Koszyk” i uaktywnia się w chwili dodania do „Koszyka” dowolnego innego produktu ze Sklepu. Informacja taka wyświetli się ale będzie nieaktywna jeśli „Koszyk” będzie pusty. Klient może skorzystać z promocji składając zamówienie na produkt promocyjny poprzez wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Klient może zrezygnować z Promocji usuwając produkt promocyjny ze swojej listy zakupów.
 2. Uczestnik, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Promocji, może wziąć udział w Promocji więcej niż raz.

 

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, POSTĘPOWANIE REKLAMCYJNE W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD PROMOCJI, REKLAMACJE PRODUKTU

 1. Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy określone w § 6 Regulaminu Sklepu oraz prawo do reklamacji określone w § 7 Regulaminu Sklepu.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego opisanego powyżej, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§5 DANE OSOBOWE

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatności cookie na stronie internetowej Sklepu (sklep.duluxpolska.pl).
 2. Administratorami danych osobowych Klientów – Uczestników Promocji są Sprzedawca oraz Akzo Nobel Decorative Paints s p. o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników ani nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.
 2. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Sklepie.
 3. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.