Regulamin promocji

Regulamin promocji „3 testery po 1 zł”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „3 testery po 1 zł” (dalej: Promocja) jest Sprzedawca – BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007784, NIP 888-23-83-360, REGON 910860451.
 2. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji (dalej: Regulamin Promocji), dostępny także u Sprzedawcy pod adresem BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
  a)    poczta elektroniczna: testery@bismedia.pl;
  b)    pod numerem telefonu +48 789 020 233 (poniedziałek – piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00).
 4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest na witrynie sklepu internetowego sklep.duluxpolska.pl.
 6. Do zakupów dokonywanych / dokonanych w ramach Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Promocji, a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji postanowienia Regulaminu Sklepu.
 7. Czas trwania Promocji: od 16.07.2021 do 21.07.2021 r. Sprzedawca może zakończyć Promocję wcześniej, o czym poinformuje na stronie sklep.duluxpolska.pl. Zamówienia złożone w ramach Promocji przed opublikowaniem komunikatu o jej zakończeniu będą realizowane na zasadach Promocji.

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja adresowana jest do Klientów.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Poprzez udział w Promocji Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja, przy spełnieniu warunków określonych w ust. 2 poniżej, polega na udzieleniu Klientowi przez Sprzedawcę rabatu w wysokości 8,97 zł na 3 Produkty (czyli sprzedaży każdego z trzech Produktów w obniżonej cenie 1 zł zamiast 3,99 zł). Dodatkowo na czas promocji cena testerów Dulux EasyCare+ zostaje obniżona o 1 zł (z 4,99 zł do 3,99 zł).
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji, czyli uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
  a)    złożenie w Sklepie łącznego jednorazowego Zamówienia na co najmniej 3 Produkty, z których przynajmniej 3 będą każdy w innym kolorze;
  b)    przy składaniu Zamówienia wpisanie w polu o nazwie KOD RABATOWY hasła: 3po1.
 3. Przy łącznym jednorazowym Zamówieniu na więcej niż 3 Produkty, rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielony tylko na 3 Produkty każdy w innym kolorze, a Sprzedawca samodzielnie podejmuje decyzję, które z Produktów będą objęte rabatem.
 4. Klient może wziąć udział w Promocji tylko raz.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy określone w § 6 Regulaminu sklepu oraz prawo do reklamacji określone w § 7 Regulaminu sklepu.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń, imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.