Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony i ułatwiają korzystanie z witryny, pokazując nam, jakie informacje są poszukiwane przez Użytkowników. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej (...) Akceptuję

AkzoNobel

Wyszukaj
Koszyk

Twój koszyk jest pusty

 

REGULAMIN PROMOCJI
„TESTERY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Organizatorem promocji „ Testery z darmową dostawą” (zwana dalej „Promocją”), jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, kapitał zakładowy 70 874 000,00 zł, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Promocja będzie trwać w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do 13 sierpnia 2017 r., przy czym może zakończyć się wcześniej w razie wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych (dalej: „Okres trwania Promocji”).

1.3. Informacje o Promocji dostępne są w Okresie trwania Promocji na stronie internetowej sklep.duluxpolska.pl.

1.4. Promocją objęte są testery farb marki Dulux Kolory Świata, Dulux EasyCare oraz Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka dostępne w sprzedaży internetowej, prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.duluxpolska.pl (dalej „Sklep”) we wszystkich kolorach dostępnych w Sklepie (zwane dalej „Produkty promocyjne”).

1.5. Promocja prowadzona jest wyłącznie w Sklepie. Testery farb marki Dulux Kolory Świata, Dulux Easy Care oraz Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka dostępne w sprzedaży tradycyjnej nie są objęte Promocją.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów nabywających Produkty promocyjne w Sklepie w Okresie trwania Promocji i polega na możliwości zakupu w jednym zamówieniu minimum 5 testerów w cenie rekomendowanej przez producenta 3,99 brutto za jeden tester bez konieczności ponoszenia kosztów dostawy takiego zamówienia tzn. z darmową dostawą Produktów promocyjnych (dostawę realizuje Poczta Polska – Listem Poleconym Firmowym przy zamówieniach do 10 sztuk testerów)

1.7. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnicy”).


WARUNKI PROMOCJI.

2.1. Ceny Produktu promocyjnego są ustalane swobodnie przez sprzedawcę prowadzącego sprzedaż Produktów promocyjnych w Sklepie (dalej „Sprzedawca”), przy czym cena Produktu promocyjnego 3.99 zł brutto jest ceną sugerowaną przez producenta i może być swobodnie zmieniana przez Sprzedawcę. Oznacza to, że każdorazowo przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia i zakupie Produktu promocyjnego w ramach Promocji, należy sprawdzić na stronie sklep.duluxpolska.pl rzeczywistą cenę detaliczną Produktu promocyjnego stosowaną przez Sprzedawcę.

2.2. W Promocji przewidziano ograniczoną liczbę Produktów promocyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zapas Produktów promocyjnych może ulec wyczerpaniu. O wyczerpaniu zapasów danego Produktu promocyjnego Uczestnicy będą informowani bezpośrednio na stronie Sklepu.

Cena wskazana w ust. 1.6 powyżej nie obejmuje kosztów dostawy Produktów promocyjnych.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem „Testery z darmową dostawą”) na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres infolinia@akzonobel.com w Okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie do 14 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Niedochowanie powyższego terminu nie powoduje utraty przez Uczestnika uprawnień, które przysługują mu zgodnie z prawem, ani nie wyłącza możliwości dochodzenia praw przed sądem.

3.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.

3.3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

3.4. Organizator prześle rozstrzygnięcie listem lub mailem na adres podany w reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.


DANE OSOBOWE.

4.1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, kapitał zakładowy 70 874 000,00 zł, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361.

4.3. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w zakresie Promocji.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Może tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: infolinia@akzonobel.com lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Organizatora.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://sklep.duluxpolska.pl/promocje/darmowa-dostawa-od-5-testerow.html

5.2. Uczestnicy nie mogą przenieść praw, ani obowiązków związanych z niniejszą Promocją na osoby trzecie.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, zasady funkcjonowania Sklepu oraz wszelkie szczegóły dotyczące składania zamówień określa regulamin Sklepu dostępny pod adresem sklep.duluxpolska.pl/informacje/regulamin.html.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności  z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiany te nie będą jednak prowadzić do pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, a tym bardziej, naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian każdorazowo na stronie internetowej pod adresem sklep.duluxpolska.pl.


5.6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.