Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania z serwisu sklep.duluxpolska.pl i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., BIS MEDIA Łosowska sp.j. i ZAUFANYCH PARTNERÓW. Mają Państwo prawo określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, jak również celach w których używamy plików cookie znajdziecie Państwo w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. Zgadzam się

AkzoNobel

Wyszukaj
Koszyk

Twój koszyk jest pusty

 

REGULAMIN PROMOCJI
„WYBIERZ TRZY PIERWSZE TESTERY ZA 1 ZŁ KAŻDY”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „Wybierz trzy pierwsze testery za jeden zł każdy” (zwanej dalej „Promocją”), jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, kapitał zakładowy 70 874 000,00 zł, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Promocja będzie trwać w dniach od 08.10.2018 do 14.10.2018 r., przy czym może zakończyć się wcześniej w razie wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych (dalej: „Okres trwania Promocji”).

1.3. Informacje o Promocji dostępne są w Okresie trwania Promocji na stronie internetowej sklep.duluxpolska.pl.

1.4. Promocją objęte są testery farb marki Dulux Kolory Świata, Dulux EasyCare oraz Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka dostępne w sprzedaży internetowej, prowadzonej za pośrednictwem sklepu działającego pod adresem sklep.duluxpolska.pl (dalej „Sklep”) we wszystkich kolorach dostępnych w Sklepie (zwane dalej „Produktami promocyjnymi”).

1.5. Promocja prowadzona jest wyłącznie w Sklepie. Testery farb marki Dulux Kolory Świata, Dulux Easy Care oraz Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka dostępne w sprzedaży tradycyjnej nie są objęte Promocją.

1.6. Promocja skierowana jest do klientów nabywających Produkty promocyjne w Sklepie w Okresie trwania Promocji i polega na możliwości zakupu w jednym zamówieniu maksymalnie do 3 testerów w sugerowanej cenie promocyjnej 1,- zł brutto (tj. w cenie 3,99 brutto za jeden tester z rabatem w wysokości 2,99 zł brutto za jeden tester) na następujących zasadach:
a) przyznanie rabatu w wysokości 2,99 zł – jeżeli w jednym zamówieniu znajdą się Produkty promocyjne w 1 kolorze;
b) przyznanie rabatu w wysokości 5,98 zł – jeżeli w jednym zamówieniu znajdą się Produkty promocyjne w 2 różnych kolorach;
c) przyznanie rabatu w wysokości 8,97 zł – jeżeli w jednym zamówieniu znajdą się Produkty promocyjne w co najmniej 3 różnych kolorach.

- oraz możliwości zakupu w ramach tego samego zamówienia kolejnych testerów w nieograniczonej ilości w sugerowanej cenie 3,99 zł brutto za sztukę (w tym podatek VAT), z zastrzeżeniem punktu 2.2-2.4 Regulaminu Promocji.

1.7. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnicy”).


2. WARUNKI PROMOCJI

2.1. Ceny Produktu promocyjnego są ustalane swobodnie przez sprzedawcę prowadzącego sprzedaż Produktów promocyjnych w Sklepie (dalej „Sprzedawca”), przy czym cena Produktu promocyjnego 1 zł brutto ( tj. cena 3.99 zł brutto z rabatem 2,99 zł brutto) za zakup pierwszych 3 sztuk Produktu promocyjnego jest ceną sugerowaną przez producenta i może być swobodnie zmieniana przez Sprzedawcę. Oznacza to, że każdorazowo przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia i zakupie Produktu promocyjnego w ramach Promocji, należy sprawdzić na stronie sklep.duluxpolska.pl rzeczywistą cenę detaliczną Produktu promocyjnego stosowaną przez Sprzedawcę.

2.2. Produkty Promocyjne w jednym zamówieniu składanym w Sklepie tj. pierwsze 3 testery kupowane w ramach jednego zamówienia w sugerowanej cenie promocyjnej 1 zł brutto nie mogą być zamawiane w takim samym kolorze, tj. zamówienie musi dotyczyć co najmniej dwóch lub trzech różnych kolorów testerów.

2.3. W Promocji przewidziano ograniczoną liczbę Produktów promocyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zapas Produktów promocyjnych może ulec wyczerpaniu. O wyczerpaniu zapasów danego Produktu promocyjnego Uczestnicy będą informowani bezpośrednio na stronie Sklepu.

2.4. Cena wskazana w ust.1.6 powyżej nie obejmuje kosztów dostawy Produktów promocyjnych, które są ustalane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie sklepu internetowego.


3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem „Pierwsze 3 testery za 1 zł każdy - reklamacja”) na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres infolinia@akzonobel.com w Okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. Niedochowanie powyższego terminu nie powoduje utraty przez Uczestnika uprawnień, które przysługują mu zgodnie z prawem, ani nie wyłącza możliwości dochodzenia praw przed sądem.

3.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.

3.3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator prześle rozstrzygnięcie listem lub mailem na adres podany w reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.


4. DANE OSOBOWE

4.1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, kapitał zakładowy 70 874 000,00 zł, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361.

4.3. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w zakresie Promocji.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem sklep.duluxpolska.pl/promocje/wybierz-trzy-pierwsze-testery-za-jeden-zlotych-kazdy.html.

5.2. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z niniejszym Promocją na osoby trzecie.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, zasady funkcjonowania Sklepu oraz wszelkie szczegóły dotyczące składania zamówień określa regulamin Sklepu dostępny na sklep.duluxpolska.pl/regulamin.